דמותו של אלוהים, נס בריאת אדם


⇑ Change Quality!
한국어 日本語 English Deutsch Italiano Français Português Español čeština bosanski српски 中文
בוט-יכומדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו
המהבבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודריו
:ץראה-לע שמרה שמרה-לכבו ץראה-לכבו
ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה-תא םיהלא ארביו
םתא ארב הבקנו רכז ותא
( תישארב 1 :26-27)

【Pope Francis】"The Image of God is the Married Couple: the Man and the Woman"
【Vatican】"Jesus Not Coming Back By The Looks Of It" Admits Vatican
【Miracle】NASA "Curiosity Rover" Finds Message From God on Mars
【Miracle】Miracle Happened Baby Buried Alive, Rescued From Rubble In Syria
Texas senate passed post-20-week abortion ban bill

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック